تازه ها

15 اسفند 1397
0

پایه سوم

 درس: علولم
موضوع آزمایش: تشریح ماهی
هدف: شناخت آناتومی و فیزیولوژی بدن ماهی ها