تازه ها

22 اردیبهشت 1398
0

پایه دوم

 درس: علوم
موضوع آزمایش: بسازیم
هدف آزمایش: افزایش مهارت دست ورزی، ساخت وسیله ی سفالی به روش کاوشگری