تازه ها

15 مهر 1398
0

پایه سوم

 درس: ریاضی
موضوع: آشنایی با ویژگی های مکعب و مکعب مستطیل و تفاوت آن با مربع و مستطیل از طریق دست ورزی