تازه ها

12 بهمن 1398
0

پایه چهارم

 درس: مطالعات اجتماعی
موضوع: مورخان چگونه گذشته را مطالعه می کنند.
هدف: با گل سفالی (چند نمونه از ظروف و ...) که مردم در زمانهای قدیم از آن استفاده می کردند.