تازه ها

26 بهمن 1398
0

پایه پنجم

 درس: علوم
موضوع: آشتایی با اجزای اهرم و رابطه ی نیروی محرکه و مقاوم در به تعادل رساندن