تازه ها

26 بهمن 1398
0

پایه پنجم

 درس: ریاضی
موضوع: انواع مثلث: متساوی الاضلاع، مختلف الاضلاع و متساوی الساقین
تدریس انواع مثلث با دست ورزی به صورت تجسمی