تازه ها

30 بهمن 1398
0

پایه دوم

 درس: علوم
موضوع: آشنایی با چگونگی تشکیل سایه و شناخت جسم شفاف و کدر