تازه ها

21 خرداد 1399
0

حضور دانش آموزان پایه دوم در مدرسه روز چهارشنبه 21.3.99

 حضور دانش آموزان پایه دوم در مدرسه 21.3.99 به همراه معلمین فارسی و فرانسه جهت رفع اشکالات درسی با رعایت اصول کامل بهداشتی