تازه ها

1 شهریور 1399
0

جلسه هم اندیشی و هماهنگی اولیای پایه اول سال تحصیلی 00-1399

 جلسه هم اندیشی و هماهنگی اولیای پایه اول با حضور معلمین فارسی و فرانسه و مسئولین مدرسه
سال تحصیلی 00-1399