تازه ها

2 مهر 1399
0

فرم تندرستی

 حضور اولیای محترم
لطفا فرم تندرستی (جهت کلاس ورزش)را تکمیل نموده وهمراه با پوشت مهر،پایان مهرماه به مدرسه تحویل دهید.
با سپاس گروه ورزش آفتاب آذرین جهت رویت فرم روی فایل الحاقی کلیک شود.

فایل های الحاقی