تازه ها

13 شهریور 1400
0

آغازسال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ خدمت اولیا ودانش آموزان عزیز خجسته باد

 به نام او
آغازسال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰
خدمت اولیا ودانش آموزان عزیز خجسته باد

دبستان آفتاب آذرین جهت آشنایی دانش آموزان واولیا با مدیریت ومعلمین پایه ها  از ۱۴۰۰.۶.۶ الی ۱۴۰۰.۶.۱۵جلساتی را با حفظ فاصله ورعایت پروتوکل بهداشتی تشکیل دادند ودراین جلسات سیستم شاد،برنامه هفتگی وپیش بینی طرح قرمزونارنجی جهت کلاس حضوری وonline توضیح داده شد .