تازه ها

7 بهمن 1396
0

آموزش ایمنی در هنگام زلزله

 آموزش ایمنی در هنگام زلزله توسط مربیان آتش نشانی منطقه ولنجک جهت دانش آموزان پایه های چهارم و پنجم.