تازه ها

7 آبان 1397
0

پایه چهارم

 مرکز یادگیری
موضوع آزمایش: انواع انرژی ها
هدف آزمایش: شناخت انرژی ها و آشنایی با انرژی گرمایی و آب و باد به عنوان منبع انرژی