تازه ها

14 آبان 1397
0

تبلیغات شورای دانش آموزی و انتخابات شورای دانش آموزی

 تبلیغات شورای دانش آموزی و انتخابات شورای دانش آموزی با حضور دانش آموزان تمامی پایه ها و معاون تربیتی مدرسه