تازه ها

12 آذر 1397
0

پایه ششم

 مرکز یادگیری
درس: علوم
عنوان آزمایش: چگونه می توان گازهای آتشفشانی تولید کرد؟
هدف: آشنایی دانش آموزان با واکنشهای شیمیایی سرکه و جوش شیرین و احتراق آمونیوم دی کرومات