تازه ها

13 آذر 1397
0

پایه سوم

 درس: علوم
موضوع آزمایش: آموزش دایره
هدف: آشنایی با دایره، مرکز، شعاع و قطر دایره و چگونگی رسم دایره