تازه ها

13 آذر 1397
0

پایه پنجم

 درس: علوم
موضوع آزمایش: حرکت بدن
هدف: آشنایی با اندام حرکتی بدن به وسیله تشریح مرغ