تازه ها

13 آذر 1397
0

پایه چهارم

 مرکز یادگیری
درس: علوم
موضوع آزمایش: گرما
هدف: آشنایی با انتقال گرما و دمای اجسام را در حالتهای مختلف و رسانایی و نارسانایی اجسام