دسته بندی تازه ها > فوق برنامه

کلاس: چینی
موضوع: آموزش اجزای بدن و صورت
ادامه مطلب
کلاس: طراحی
موضوع: نقاسی بر اساس دیدن فیلم پرنده های دریایی
ادامه مطلب
کلاس: تصویر سازی
موضوع: شخصیت سازی پرنده کلاژ
ادامه مطلب
کلاس: رباتیک
موضوع:آشنایی با انواع مقاومت و مدار سری و موازی
ادامه مطلب
کلاس: سرود
موضوع: کلاس مهربانی
ادامه مطلب
کلاس: موسیقی
موضوع: تئوری موسیقی
ادامه مطلب
کلاس: موسیقی
سرود
ادامه مطلب
کلاس: طراحی
موضوع: انجام تکالیف جلسه قبل
ادامه مطلب
کلاس: قصه خوانی
موضوع:شاهنامه خوانی (زال و رودابه)
ادامه مطلب