دسته بندی تازه ها > پیش دبستان

تمرین صدای هم آغاز (ز) به همراه پرتاب توپ
ادامه مطلب
قرینه و تمرین تقویت حافظه
ادامه مطلب
5 بهمن 1398
0
شروع قصه گویی بر اساس تصاویر
ادامه مطلب
کارگاه بازی های فکری و دست ورزی
ادامه مطلب
درس: ریاضی
موضوع: تدریس عدد 6
ادامه مطلب
موضوع: دست ورزی و شناخت مفهوم اشکال هندسی و خط صاف و بسته
ادامه مطلب
موضوع: آشنایی با الگو در ریاضی
ادامه مطلب
موضوع: آشنایی با مفهوم خانواده
ادامه مطلب
موضوع: قصه گویی
ادامه مطلب