دسته بندی تازه ها > در کلاسها چه خبر؟

24 بهمن 1397
0
درس: علوم
موضوع: کنفرانس جانوران
ادامه مطلب
16 بهمن 1397
0
مرکز یادگیری
درس: علوم
موضوع آزمایش: نیرو و اثرات آن
هدف: شناخت اثر نیرو (حرکت و توقف و تغییر جهت)
ادامه مطلب
15 بهمن 1397
0
درس: علوم
موضوع: درس دانه ها
هدف: مشاهد ه ی قسمتهای مختلف یک گیاه، رشد یک گیاه مرحله به مرحله جوانه زدن دانه و کاشت گیاهک در خاک.
ادامه مطلب
15 بهمن 1397
0
مرکز یادگیری
درس: علوم
موضوع آزمایش: شناخت قسمتهای مختلف دانه
هدف: آشنایی با مراحل سبز شدن دانه های دو قسمتی و رشد آن.
ادامه مطلب
14 بهمن 1397
0
درس: علوم
موضوع:کنفرانس جانوران
ادامه مطلب
13 بهمن 1397
0
مرکز یادگیری
درس: علوم
موضوع آزمایش: نیرو
هدف: شناخت نیرو و تبدیل انرژی
ادامه مطلب
13 بهمن 1397
0
درس: علوم
موضوع آزمایش: سطح شیبدار
هدف: اندازه گیری میزان نیروی صرف شده در جابجایی اجسام در به کارگیری از سطح شیبدار
ادامه مطلب
13 بهمن 1397
0
درس: علوم
موضوع: کنفرانس جانوران
ادامه مطلب
8 بهمن 1397
0
مرکز یادگیری
درس: علوم
عنوان آزمایش: آسمان در شب
هدف: آشنایی و شناخت اجرام آسمانی و صور فلکی
ادامه مطلب