دسته بندی اخبار
بازگشت


مسابقه انشاي نماز
وقتي به آسمان مي نگرم دلم مي خواهد به خالق اين همه زيبايي بگويم...

من وقتي به آسمان مي نگرم آن همه نعمت هاي بزرگ را مي بينم تنها چيزي كه مرا مجبور مي كند به او فكر كنم خداي بزرگي است كه آفريننده ي اين آسمان است.
اين جاست كه من به بزرگي و قدرت خداوند پي مي برم كه خالق زمين و آسمان است و وقتي به آسمان مي نگرم دوست دارم از اين همه نعمتهاي گوناگون خدا تشكّر كنم.

والا مقاره عابد پايه پنجم
--------------------------------------------------------------
وقتي به آسمان مي نگرم دلم مي خواهد به خالق اين همه زيبايي بگويم...

خداي بزرگ تو چه شكلي هستي؟ اين همه قدرت را از كجا داري؟
چگونه توانستي ما را خلق كني و همانگونه جانمان را از ما بگيري؟
چگونه توانستي در بدن مورچه ي به آن كوچكي و ظريفي مانند ما دقيق كار كني؟
از او مي خواهم مادر و پدر، مادر بزرگها و پدر بزرگ، خاله ها و عموها، دختر عموها و دختر خاله ام را سالم و تندرست نگه دارد، مريض ها را شفا دهد، كسي را مريض نكند، ما را به راه راست هدايت كند، نيازمندان را بي نياز كند و همه مخصوصاً خانواده ام را سالم نگه دارد. از او براي اين همه نعمت تشكّر مي كنم و از او خواهش مي كنم كه مانند الآن و گذشته، آينده را هم خوب و بي مشكل كند. من اين آرزوها را كردم چون مي دانم هر چه او بخواهد مي شود.
با صداي بلند به او مي گويم: خدايا شكرت!

شادگل قادري پايه پنجم
-----------------------------------------------------------
وقتي به آسمان مي نگرم دلم مي خواهد به خالق اين همه زيبايي بگويم...

خداي بخشنده و مهربان آسمان ‎آبي را خلق كرد و خورشيد و ستارگان را نوراني كرد.
خداي بخشنده چشمه و درياي آبي را خلق كرد، كسي كه سبزه زارها و چمن را خلق كرد.
خداي مهربان پرندگاني كه در پشت كوه ها جيك جيك كنان آواز مي خوانند را خلق كرد.
خداي توانا و دانا انسان را خلق كرد. خدايي كه گل ها را خلق كرد.
او خدايي است كه روزيِ مورچه اي كه ضعيف است را مي رساند.
او خداي بخشنده و مهربان است كه ما را ياري كرد تا در زندگي موفّق باشيم.
خداي مهربانم مرا ياري كن تا در درس هايم موفّق شوم.
خدايا شكرت مي كنم كه ما را سالم آفريده اي.
آندريا شفقيها كلاس پايه پنجم

------------------------------------------------
وقتي به آسمان مي نگرم دلم مي خواهد به خالق اين همه زيبايي بگويم...

اي آنكه باران را آفريدي، اي آنكه زندگي ام را آفريدي، خنده هايم و همه ي اين زيبايي هاي را آفريدي: كمكم كن تا وقتي بزرگ شدم به هدف هاي خودم برسم و خودم هم كوشش مي كنم. كوشش مي كنم تا تمام غم ها و مشكلات زندگي ام رفع شود و هميشه خوش حال باشم. اي خداي خوبم، اين چيزهايي را كه گفتم، من تنها براي خودم نمي خواهم، بلكه براي همه ي مردم وطن عزيزم ايران هم مي خواهم چون دوست دارم همه ي مردم وطنم خوش حال باشند.
اي خدا، به آن بچّه هاي بي گناهِ بُم كه از آن روز كه زمين دهن باز گرد تا الآن دارند زجر و ناراحتي را تحمّل مي كنند، كمك كن. و بدان كه من و همه ي بچّه هاي دنيا هميشه تو را شكر مي كنيم.

آتوسا طهماسبي پايه چهارم
--------------------------------------------------
وقتي به آسمان مي نگرم دلم مي خواهد به خالق اين همه زيبايي بگويم...

كه تو چگونه توانستي آسمان به اين بزرگي و بي انتها را خلق كني؟
و چگونه آن همه ستاره هاي زيبا و چشمك زن را در آسمان به اين بزرگي و بي انتها جاي داده اي؟
تو چگونه بنده خود، انسان را آفريده اي؟ آن اشرف مخلوقات كه به اندازة همان آسمان بي انتها در دل خود آرزوهاي فراوان دارند.
يكي يتيم و تنها در حسرت داشتن پدر و مادر، ديگري بيمار و ناتوان كه در سر نماز سر به دعا گذاشته است براي سلامتي خودش و تمام بيمارها. يكي ديگر آرزو مي كند كه ديگر امروز بتواند كاري گير بياورد تا شبي ديگر بچّه هاي كوچك و زيبايش بار ديگر گرسنه به خواب نروند. آرزوي تمام بچه هاي دنيا،
بچه هايي كه هيچ گاه دوست ندارند بي سواد بمانند و آرزوي...
اي پروردگار، اي خالق هستي آرزوي من اين است، آرزو مي كنم كه تمام آرزوي اين انسان هاي درمانده برآورده شود تمام كساني كه تو را پرستش مي كنند، تو را شكر مي گويند.
من ايمان دارم كه تو توانا هستي، توانايي تا تمام آرزوهاي خوب و زيبا را در آن آسمان پر ستاره ات جاي دهي تا آرزومندان بتوانند آن را بچينند.

كيميا هندي
پايه پنجم

© www.institutionazarine.com 2004 All Rights Reserved